Küre, kürebeldesi

Küre Beldesi


 Içerige git

2 MuradII. MURAT


Babas? : I.Mehmed (Çelebi)
Annesi : Emine Hatun
Do?du?u Tarih : 1402
Öldü?ü Tarih : 3 ?ubat 1451
Saltanat? : 1421 - 1451

Sultan ?kinci Murad 1402 y?l?nda do?du. Babas? Mehmed Çelebi, annesi Dulkadiro?ullar? Beyli?inden Emine Hatun'dur.

Uzun boylu, beyaz tenli, do?an burunlu ve güzel yüzlü bir padi?aht?. Çok güzel konu?urdu. Kendisinin en büyük mutlulu?u, Fatih Sultan Mehmed gibi e?ine az rastlanacak bir insan?n babas? olmakt?.

Sultan ?kinci Murad sakin ve huzurlu bir hayat ya?amay? arzu eden, fakat gerekti?i takdirde çok hareketli, cesur ve hiçbir ?eyden y?lmayan bir ki?ili?e sahipti. Otuz y?ll?k saltanat? süresince, ülkesini çok büyük bir ?an ve ?erefle idare ederek, emri alt?nda bulunan herkesin sevgisini kazand?.

Dindar, adil ve lütufkâr bir padi?aht?. Çocuklu?u Amasya'da geçen Sultan ?kinci Murad, tahta ç?kt???nda 19 ya??ndayd?.

Erkek çocuklar?: Fatih Sultan Mehmed, Ahmed, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmed.
K?z çocuklar?: ?ehzade ve Fatma Hatun.

DÜZMECE MUSTAFA OLAYI

Sultan ?kinci Murad'?n tahta ç?k???ndan yararlanmak isteyen Bizansl?lar, Mehmed Çelebi zaman?nda hapsettikleri Mustafa Çelebi'yi serbest b?rak?p ayaklanmas? için desteklediler.

Amaçlar? Osmanl? Devleti'nde taht kavgas? yaratmakt?. Anadolu beyliklerinden de Mustafa Çelebi'yi destekleyenler oldu. Osmanl? yönetimine küskün olan bir tak?m komutanlar ve askerler de Mustafa Çelebi'yi padi?ah olarak görmek istiyorlard?.

Sultan ?kinci Murad'?n üzerine gönderdi?i birlikleri Rumeli taraflar?nda yenen ?ehzade Mustafa Çelebi, Edirne'ye gelerek hükümdarl???n? ilan etti. Ancak daha sonra Ulubat civar?nda kar??la?t??? Sultan ?kinci Murad'?n ordusu kar??s?nda direnemedi ve kaçmaya çal??t?. Edirne'de yakalanan Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) idam edildi.

1421 y?l?nda Azeb ismiyle yeni bir askeri s?n?f kurduran Sultan ?kinci Murad, Mustafa Çelebi ayaklanmas?nda ba?rol oynayan Bizans'?n üstüne yürüyerek ?stanbul'u ku?att?.

BEYL?KLERLE MÜCADELE

Sultan ?kinci Murad, Bizans'?n k??k?rtmalar? ve Anadolu beyliklerinin destekleriyle ayaklanan 13 ya??ndaki küçük karde?i ?ehzade Mustafa'n?n Bursa'y? ku?att??? haberinin al?nmas? üzerine, ?stanbul ku?atmas?n? kald?rarak Anadolu'ya geçti ve isyan? bast?rd?. Yakalanan ?ehzade Mustafa bo?duruldu.

Sultan ?kinci Murad, ?ehzade Mustafa olay?n? da çözdükten sonra, devaml? olarak Osmanl?'ya kar?? ayaklanan Anadolu Beyliklerini etkisiz hale getiremeye karar verdi.

S?ras?yla Ayd?n, Mente?e, Teke ve Germiyan beyliklerine son verildi.

RUMEL? FAAL?YETLER?

Rumeli'de de birçok faaliyette bulunan Sultan ?kinci Murad, S?rbistan üzerine sefere ç?kt?. S?rbistan vergiye ba?land?. Selanik, Makedonya, Teselya ve Yanya dolaylar? Osmanl? topraklar?na kat?ld?. Arnavutluk Osmanl? himayesini kabul etti. Ayr?ca, ayaklanan Eflak Bey'i Vlad'?n (Kaz?kl? Voyvoda) üzerine kuvvet gönderildi ve Eflak Beyli?i yeniden Osmanl?'ya ba?land?.

Türklerin Balkanlar'daki bu ba?ar?lar? Bizans ve Avrupa'y? tela?a dü?ürmekteydi. Avrupa'da haçl? seferi haz?rl?klar? yap?l?yordu. Balkanlar'da Erdel Bey'i Hünyadi Yano?'un Türkler'i pusuya dü?ürmesiyle 20 bin ?ehit verildi. Bu ba?ar?lar Osmanl? Devletine ba?l? bütün beylerin ayr?lmalar?na neden oldu.

Osmanl? Ordusu bu kötü gidi?e son vermek için çal??t?ysa da ba?ar?l? olunamad?. Ard? ard?na al?nan bu yenilgiler Haçl?lar? ümitlendirmi?ti. Osmanl? ordusu Rumeli'de ilk defa böyle bir ma?lubiyete u?ram??t?. Haçl? ordusu "Tabur cengi" denilen bir usul ile arabalara ba?l? top bataryalar? kullan?yor, Osmanl? ordusu üzerlerine geldi?inde arabalar? çember haline getirerek içine saklan?yor ve toplarla dört bir yana ate? ederek Osmanl? ordusuna a??r darbe vuruyordu.

SEGED?N ANTLA?MASI

Haçl? kuvvetleri kazan?lan her ba?ar? sonras? daha da güçlü ve kuvvetli ittifaklar yaparak, Osmanl? Devleti'ne sald?rmaya devam etti. S?rp, Eflak, Erdel, Macar kuvvetleri ilerlemeye devam ediyordu.

Ni? yak?nlar?nda yeniden büyük bir kay?p verildi. Haçl? birlikleri Filibe'ye kadar geldiler. Ancak so?uklar?n ?iddetlenmesi ilerlemelerine engel oldu.

Balkanlarda ard? ard?na u?ran?lan yenilgiler, Osmanl? Devleti'ni zor duruma soktu. Bizans'?n Avrupa'da tahrikleri devam ediyordu.

Bu ?artlarda her ne pahas?na olursa olsun anla?maktan ba?ka ç?kar yol yoktu. Sultan ?kinci Murad, bar?? için giri?imlerde bulunarak, 12 Haziran 1444'de Segedin Bar?? Antla?mas?'n?n yap?lmas?n? sa?lad?. Bar???n devaml? olmas?n? sa?lamak için de antla?maya taraf olan krallar?n yemin vermesi ?art ko?ulmu?tu.

Bu antla?ma ile Osmanl?lar Balkanlar'da bir rahatlama sa?layarak, yeniden toparlanmak için zaman kazanm??lard?. Ayr?ca ilk defa bir s?n?r kavram? ortaya ç?km?? ve Tuna nehri belirleyici olmu?tur.

?EHZADE MEHMED

Sultan ?kinci Murad, Segedin antla?mas?yla birlikte tahttan çekildi ve Manisa'ya gitti. Yerine henüz çocuk denebilecek ya?ta olan ?ehzade Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) tahta ç?kt?.

?ehzade Mehmed'in tahta ç?kmas? Osmanl? Devleti içinde huzursuzluklara neden oldu.

Avrupa'da yeni bir Haçl? seferi haz?rl?klar?n?n ba?lamas? üzerine Sultan ?kinci Murad, o?lu Sultan ?kinci Mehmed taraf?ndan bir mektupla Manisa'dan Edirne'ye davet edildi.

Bu arada krallar yeminlerini bozarak antla?maya ayk?r? hareket etmi? ve yeni bir haçl? seferi düzenlemi?lerdi.

Sultan ?kinci Mehmed'in babas?n? ordunun ba??na davet eden me?hur mektubu ?öyledir:

"E?er padi?ah iseniz, memleketin kötü bir zaman?nda ba?ta bulunmaman?z görevlerinize ayk?r? bir harekettir. Silah ba??na geliniz. E?er padi?ah ben isem, size itaat etmenizi hat?rlat?yorum ve emrediyorum. Silah ba??na geliniz."

VARNA SAVA?I

Sultan ?kinci Murad büyük bir h?zla Edirne'ye geldi. Osmanl? Ordusunun ba??na geçti. Varna önlerine gelen Osmanl? Ordusu, Haçl?lara kar?? sald?r?ya geçti. Haçl? Ordusunun Varna önlerinde bozguna u?rat?lmas?yla büyük bir zafer kazan?ld? (10 Kas?m 1444).

Varna Sava??, Haçl?lar?n ?stanbul'un Türkler taraf?ndan fethedilmesini engellemek için yapt?klar? son giri?im oldu.

Bu sava?, Osmanl?lar? Segedin Antla?mas?na zorlayan ?artlar? tamamen de?i?tirdi. Sultan ?kinci Murad, bir müddet sonra taht?, yine o?luna b?rakarak çekildiyse de devlet adamlar?n?n ?srarlar? sonucu tekrar taht?na döndü.

II. KOSOVA SAVA?I

Varna Sava??'n?n üzerinden dört y?l geçmi?ti ki, Macar Kral? Jan Hunyad; Macar, Eflak, Leh ve Almanlardan olu?an ordusuyla S?rbistan'? i?gal etti.

Osmanl? topraklar?na girerek Kosova'ya kadar geldi. Sava?, Jan Hunyad'?n sald?r?s?yla ba?lad?. Sava??n üçüncü günü sahte bir geri çekilmeyle çember içine al?nan Jan Hunyad ve ordusu, a??r bir yenilgiye u?rat?ld? (19 Ekim 1448).

?kinci Kosova Sava?? sonunda Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Haçl?lar bir daha Osmanl?lara sald?rma cesareti gösteremediler.

M?MAR? ESERLER

Sultan Murad, memleketin birçok yerinde, camiler, medreseler, saraylar ve köprüler yapt?rd?. Külliye binalar? ile birlikte in?a edilen Bursa Muradiye Camii ve Edirne Muradiye Camii kendi ad?n? verdi?i eserlerdir.

Ayr?ca Edirne Gazi Mihal Camii, Amasya Yörgüç Pa?a Camii, Filibe ?ehabeddin Pa?a Camii, Üsküp Alaca ?shak Bey Camii, Üsküp Sultan Murad Camii, Edirne ?ah Melek Pa?a Camii, Edirne Beylerbeyi Camii ve Karaca Bey Camii yine onun döneminde yap?ld?.

Yine Sultan ?kinci Murad taraf?ndan in?a ettirilen Edirne Üç ?erefeli Camii'nin yan?nda bir medrese ve fakirler için bir imarethane mevcuttur. Bu camiin duvarlar? ve mihrab? son derece güzel çinilerle süslenmi?tir. Ergene Nehri üzerindeki 170 ayakl? "Uzun Köprü"yü de Sultan ?kinci Murad yapt?rd?.

Sultan ?kinci Murad, Ankara civar?nda Bas?khisar nahiyesinin yak?n?nda yapt?rd??? büyük köprünün geçi? ücretini Mekke'ye gönderilmek üzere ay?rd?. Her y?l Surre-i Hümayun denen özel memurlar ve hac?lardan meydana gelen bir alay? Kâbe'ye gönderiyor, mukaddes yerlerin bak?m ve tamirini yapt?r?yordu.

Sultan ?kinci Murad kitaplar yazd?rm??, ba?ka dillerde yaz?l? kitaplar? Osmanl? diline çevirtmi?tir.

 Içerige geri dön |  Geri ana menüye